Rozporządzenie wykonawcze w sprawie Jubileuszu extra ordinem.

Poznań, 19 II 1929.

Spełniło się oczekiwanie świata katolickiego. Ojciec Św., Pius XI, obchodząc złote gody kapłaństwa, dzieli się swą radością z całym Kościołem i otwiera przed nim skarbnicę łask Bożych przez ogłoszenie całorocznego Jubileuszu extra ordinem.

Radosne poruszenie wywołała w narodach katolickich Konstytucja Apostolska „Auspicantibus nobil", zwiastująca to wielkie wydarzenie kościelne. Znowu popłyną do wolnej już Stolicy Piotrowej pielgrzymki i poniosą w ojcowskie progi wyswobodzonego Watykanu życzenia i hołdy ludów a w czcigodne bazyliki rzymskie, stanowiące dziś cząstkę przywróconego państwa kościelnego, wstępować będą wzruszone rzesze pątnicze, nucąc pieśni pobożne w setkach języków. A równocześnie gdziekolwiek biją serca dla Chrystusa, który jest „drogą, prawdą i żywotem", i dla Namiestnika Jego, snuć się będą barwnym korowodem po miastach i wiejskich dróżynkach procesje jubileuszowe, oczyszczając i krzepiąc dusze.

Ze skarbu łask Jubileuszu korzystajmy obficie! Obchody i nabożeństwa jubileuszowe niech wszędzie zajmą pierwsze miejsce w uroczystościach z okazji złotych gód kapłańskich Ojca Św. To też wielebne Duchowieństwo nie tylko odczyta z ambon Konstytucję Apostolską, ale postara się, aby parafianie dobrze sobie uświadomili znaczenie tego nadzwyczajnego odpustu, aby brali udział w procesjach jubileuszowych i aby możliwie wszyscy dostąpili łask roku jubileuszowego.

W myśl zarządzenia II i III Konstytucji Apostolskiej określam warunki dostąpienia odpustu jubileuszowego, jak następuje:

A. Osoby, pragnące prywatnie wypełnić ćwiczenia jubileuszowe, powinny w ciągu 2 dni dowolnie obranych, odwiedzić:

1. sześć razy kościół parafialny, o ile tylko jeden znajduje się na miejscu;

2. gdzie istnieją dwa lub trzy kościoły lub kaplice publiczne, w których odprawia się Msza Św., powinno się sześciokrotne odwiedzenie odbyć według schematu: albo 3 razy po 2 kościoły, albo 2 razy po 3;

3. oprócz tego należy zachować post w 2 dowolne dni, poza postem przez kościół nakazanym, wyspowiadać się i przyjąć Komunię Św., poza obowiązkową Komunią św. wielkanocną i złożyć pewną jałmużnę na dzieło papieskie Rozkrzewiania Wiary, albo na kształcenie kleru naszych Archidiecezji.

B. Gorąco polecam wspólne odprawienie ćwiczeń jubileuszowych w publicznych procesjach, pod przewodnictwem księży parafialnych.

1. W Poznaniu i Gnieźnie wymagana jest dwukrotna procesja każdej parafii do trzech kościołów, których wybór Księżom Proboszczom pozostawiam do woli, a do których zaliczyć należy kościół katedralny przy pierwszej procesji.

W Bydgoszczy odbędą się dwie procesje do trzech kościołów, do których zaliczyć należy kościół farny.

2. Gdzie na miejscu znajdują się dwa kościoły, choćby drugi był kościołem klasztornym lub publiczną kaplicą odbędzie się dwukrotna procesja z kościoła parafialnego do drugiego.

3. W wioskach, mających tylko jeden kościół, obejdzie publiczna procesja w dwa odrębne dni trzy razy wokoło własnego kościoła, albo podąży dwukrotnie z własnego kościoła do sąsiedniego.

4. XX. Proboszczowie nie omieszkają uświetnić te obchody uroczystym nabożeństwem i okolicznościowym kazaniem.

5. Nikt z odbywających wspólną (publiczną) procesję jubileuszową nie jest zwolniony od kardynalnego warunku spowiedzi i Komunii Św., dwukrotnego postu, od którego spowiednicy w słusznych wypadkach udzielić mogą dyspensy, oraz jałmużny w wyżej wymienionym celu.
Odpust jubileuszowy zyskać można tylekroć, ilekroć wypełni się przepisane warunki, a ofiarować go można także za dusze czyścowe. Kapłani mają w ciągu całego roku jubileuszowego aż do 31 grudnia b.r. osobisty przywilej ołtarza i szczególne uprawnienia pro foro interno, z którymi powinni się dobrze zapoznać.

Wielebne Duchowieństwo wyjaśni wreszcie wiernym, że oprócz zupełnego odpustu jubileuszowego, ogłasza Ojciec Św. osobny odpust dla tych, którzy w ciągu roku pomodlą się w myśl Ojca św. przed Panem Jezusem wystawionym lub ukrytym w tabernakulum.

Wyrażam oczekiwanie, że Jubileusz pomnoży i pogłębi wiarę ludu a nam kapłanom będzie bodźcem i środkiem do prawdziwej świątobliwości życia i do wytężonej działalności dla dusz nieśmiertelnych.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej", 4(1929), s. 34;
także: Dzieła, s. 228-229. 

odsłon: 3735 aktualizowano: 2012-01-03 15:48 Do góry