Dekret o ustanowieniu Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Poznaniu.

Poznań, dnia 20 października 1938.
L.dz. 3286/38 Pr.

1. Dla szerzenia wiedzy katolickiej w sferach wykształconych ustanawiam w Poznaniu na zasadzie kan. 1489 Instytut Wyższej Kultury Religijnej, któremu nadaję charakter kościelnej osoby prawnej.

2. Instytut Wyższej Kultury Religijnej podlega w myśl przepisów kanonicznych Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu i Poznańskiemu, który jest jego protektorem oraz bezpośrednim zwierzchnikiem. Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański mianuje na przeciąg trzech lat Rektora, powołuje Profesorów i Sekretarza Instytutu, zatwierdza plan wykładów oraz regulamin wewnętrzny.

3. Na czele Instytutu stoi Rektor, któremu podlegają wszystkie naukowe i administracyjne sprawy Instytutu.
Profesorowie wykładają powierzone im przedmioty zgodnie z planem zatwierdzonym przez Arcybiskupa.
Sekretarz prowadzi w zależności od Rektora biuro Instytutu.

4. Słuchaczy zwyczajnych przyjmuje na podstawie określonego cenzusu naukowego Rektor. W ograniczonej liczbie może Rektor dopuścić według swego uznania słuchaczy nadzwyczajnych.
Rektorowi przysługuje prawo zwolnienia słuchaczy, gdy to uzna za potrzebne.

5. Dyplom ukończenia Studium Wyższej Kultury Religijnej uzyskać mogą słuchacze zwyczajni po odbyciu systematycznego trzechletniego kursu wiedzy katolickiej, jeżeli z powodzeniem złożyli egzaminy roczne i jeżeli przyjęta zostanie piśmienna praca naukowa na temat przez Rektora zatwierdzony.

6. Instytut Wyższej Kultury Religijnej może poza systematycznym trzechletnim kursem wiedzy katolickiej organizować seminaria naukowe, publiczne odczyty, zebrania dyskusyjne, publikacje, czytelnię naukową, bibliotekę wiedzy religijnej itp.

7. Studium na Instytucie Wyższej Kultury Religijnej jest bezpłatne. Regulamin określi wysokość opłaty wpisowej.

8. Fundusze czerpie Instytut Wyższej Kultury Religijnej ze źródeł wskazanych przez Arcybiskupa, z darów, legatów i tp.

9. Instytut Wyższej Kultury Religijnej przestaje istnieć na mocy dekretu Arcybiskupa, który w tym wypadku wyda zarządzenie co do zużycia majątku Instytutu.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 10(1938), s. 385-386;
także: Dzieła, s. 635-636. 

odsłon: 3124 aktualizowano: 2012-02-23 15:52 Do góry