Rozporządzenie dotyczące stałej propagandy trzeźwości.

Poznań, 3 I 1936.

Mimo kryzysu ekonomicznego alkoholizm ma zwolenników i jest na ogół zbyt pobłażliwie traktowany w duszpasterstwie i opinii publicznej. Zalecam przeto Wielebnemu Duchowieństwu, by w pracy duszpasterskiej zwracało baczniejszą uwagę na ten problem i skutecznie popierało propagandę trzeźwości.

Uchylając poprzednie swoje rozporządzenia w tym przedmiocie, zarządzam co następuje:

1. Corocznie w święto Matki Boskiej Gromnicznej, lub w poprzednią niedzielę, księża będą wygłaszali nauki o zgubnych moralnych i społecznych skutkach alkoholizmu, zwłaszcza dla życia rodzinnego oraz o obowiązkach rodzin i społeczeństwa w tej dziedzinie. Kolekta tego dnia przeznaczona jest na propagandę trzeźwości w Archidiecezjach.

2. Toż święto Matki Boskiej Gromnicznej jest uroczystością bracką Bractw wstrzemięźliwości, których członkowie w ten dzień dostępują odpustu zupełnego. Będą oni z tej okazji przystępowali do wspólnej Komunii świętej, odnowią swe coroczne przyrzeczenia brackie, przyjmą nowych członków i odbędą swe walne zebranie.

3. Rozpowszechniać należy, zwłaszcza w rodzinach zagrożonych alkoholizmem, dwumiesięcznik „Przyjaciel Trzeźwości". W tym piśmie jak i w „Świcie" znajdą Wielebni Księża cenną pomoc duszpasterską w krzewieniu trzeźwości.

4. Wielebne Duchowieństwo otoczy opieką „Katolicki Związek Abstynentów" (z siedzibą w Poznaniu, ul Podgórna 12b), który m.in. służy chętnie materiałem propagandowym i przeźroczami.

5. Wielebni Księża postarają się, by na temat alkoholizmu i wstrzemięźliwości odbywały się wykłady w bractwach i organizacjach katolickich. Zwłaszcza dbać należy o to, by w oddziałach parafialnych stowarzyszeń Akcji Katolickiej zwracano uwagę na zaznaczoną w ich statutach potrzebę szerzenia katolickiego ruchu trzeźwości.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 1(1936), s. 8;
także: Dzieła, s. 520-521. 

odsłon: 2426 aktualizowano: 2012-02-28 11:48 Do góry