Odezwa: W sprawie Zjazdu Katolickiego w Borku.

Rościnno, dnia 9 czerwca 1935.

Drodzy Diecezjanie!

W dniu 6 i 7 lipca w roku bieżącym odbędzie się już piętnasty z rzędu Zjazd Katolicki naszych Archidiecezji. Na miejsce jego obrad naznaczyłem miasto Borek, które w roku bieżącym święci z dumą i radością religijną trzechsetlecie odbudowy znanej świątyni na Zdzieżu. W tym monumentalnym kościele jak wam wiadomo, zasiada na łaskawym tronie Najświętsza Maryja Panna w Swoim cudownym i ukoronowanym obrazie boreckim, do którego spieszą, z hołdami synowskimi i z prośbami tłumy wierzących, zwłaszcza z południowych stron Wielkopolski.

Tegoroczny odpust borecki odbędzie się łącznie ze Zjazdem Katolickim i uświetnią go niewątpliwie pielgrzymki z bliższych i dalszych parafii. A ten jubileuszowy obchód mariański będzie zarazem ideowym tłem Zjazdu, któremu jako temat podałem wezwanie z litanii loretańskiej: Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami! Pragnę bowiem, aby z okazji tego jubileuszu myśl działaczy Akcji Katolickiej i wiernych skupiła się około zasadniczego zagadnienia, jaki udział i stanowisko ma Matka Najświętsza w apostolstwie Kościoła i w jakiej mierze cześć Jej ma wpływać na kierunek i natężenie Akcji Katolickiej. Dlatego też główne referaty Zjazdu osnute będą na tematy: Maryja natchnieniem posłannictwa katolicyzmu polskiego i Kult Bogarodzicy szkołą nowoczesnego apostolstwa Akcji Katolickiej.

Zasadniczą zmianę zarządziłem w sposobie przeprowadzania Zjazdu. Aż do roku ubiegłego urządzała nasze Zjazdy Katolickie bardzo starannie i z wielkim powodzeniem Liga Katolicka przy pomocy Komitetów honorowego i wykonawczego.

Odkąd Liga Katolicka zdała swe zadanie Archidiecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej, temuż Instytutowi, jako właściwej instancji, zleciłem także organizowanie Zjazdów Katolickich. Instytut w tym celu Komitetów powoływać nie będzie, bo jestem zdania, że przy rosnącym uświadomieniu apostolskim katolicy będą sobie uważali za miły obowiązek dopomagać Zjazdom, o ile tego zajdzie potrzeba, i bywać na nich nie z obcej delegacji, ale z własnego wyczucia wiary i z wewnętrznej potrzeby katolickiego czynu. Dlatego też Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej przeprowadza bezpośrednio i w własnym zakresie borecki Zjazd Katolicki w porozumieniu z miejscowym księdzem proboszczem.

Pragnę, by ten Zjazd należał do najpiękniejszych i najskuteczniejszych. U stóp cudownego Obrazu chciałbym obok tłumów, ujrzeć wszystkich tych, którzy do katolickiego życia i apostolstwa szukają natchnienia i siły duchowej. Pomodlimy się tam wspólnie o wstawiennictwo Współodkupicielki i Jej łaski jak najobfitsze dla każdego głośnego czy ukrytego przyczynku do odbudowy Królestwa Chrystusowego w Polsce. Bo wierzymy niezłomnie, że za szczególniejszą opieką Matki Najświętszej zwycięży w świecie myśl chrześcijańska wcielana apostolskim trudem i męczeńską krwią wiernych Chrystusa i Maryi rycerzy.


Druk: "Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej" 6(1935), s. 195-196;
także: Dzieła, s. 483-484. 

odsłon: 3478 aktualizowano: 2012-02-29 15:25 Do góry