Pisma drukowane


 

Spuścizna pisarska sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego jest olbrzymia. Ks. Posadzy był m.in. współredaktorem "Biblioteki Kaznodziejskiej" oraz "Wiadomości dla Duchowieństwa". Należał też do Związku Literatów Polskich.

Gdy w 1926 roku z ramienia Państwowego Urzędu Emigracyjnego wyjechał do Danii, to z tego wyjazdu, jako wspomnienie, pozostawił kilka artykułów w "Kurierze Poznańskim". W tym czasopiśmie drukował swoje artykuły w latach: 1926-1927 i 1930-1931.

W 1929 roku ks. Ignacy został wysłany przez kard. Augusta Hlonda, aby odbyć podróż informacyjną do Brazylii, Urugwaju i Argentyny. Problemowi polskich emigrantów w tych krajach poświęcił z kolei artykuły w "Przewodniku Katolickim" (dla potrzeb niniejszych stron będzie stosowany skrót: PK), do którego pisał w latach: 1925, 1927, 1930-1932, 1937, 1939, 1957-1958, 1963-1964, 1969-1971, 1973-1975.

Oprócz tego sługa Boży drukował swoje artykuły w "Migrant Echo" w latach: 1972, 1973, 1976;  w "Głosie Seminarium Zagranicznego" w latach: 1933, 1939; w "Rocznikach Katolickich" w 1928 roku; w "Tygodniku Powszechnym" w 1972 roku; w "Studiach Pelplińskich" w 1973 roku oraz w "Naszej Przeszłości" w 1974 roku.

Wspomnienia z podróży, o których była wyżej mowa, zostały również wydane przez o. Ignacego Posadzego w formie książkowej:
- Drogą pielgrzymów. Wrażenia z objazdu osad polskich w Południowej Ameryce w latach 1929 oraz 1930-1931, Poznań 1933;
- Na Kongres Eucharystyczny do Manili, Poznań 1937;
- Przez tajemniczy Wschód, Potulice 1939.

Po zakończeniu II wojny światowej, gdy sługa Boży był Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego pisał tzw. "Listy okrężne". Jest to zbiór 82 listów o charakterze formacyjnym, pisanych w latach 1945-1956, a skierowanych do członków Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Oprócz tego do wydanej drukiem spuścizny Sługi Bożego należą jeszcze:
- Przedmowy do: N. Cieszyński, Wśród palm i piniorów, Potulice 1935 i B. Filipiak, Listy z Rzymu, Rzym 1968;
- Miecz ducha. Nikodem Cieszyński 1886-1942, w: Byli wśród nas, red. F. Lenort, Poznań 1978;
- 40 lat Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, w: W służbie Kościoła poznańskiego. Księga pamiątkowa na 70-lecie urodzin Arcybiskupa Metropolity Dr. Antoniego Baraniaka, Poznań-Warszawa-Lublin 1974.

Natomiast po śmierci sługi Bożego drukiem ukazały się jeszcze:
- Kardynał Założyciel, w: Kardynał August Hlond Prymas Polski. Współcześni wspominają, red. W. Necel, Poznań 1993;
- Kardynał Założyciel August Hlond. Listy i konferencje Ojca Ignacego Posadzego TChr, Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej o Kardynale Założycielu kierowane do chrystusowców, red. W. Necel, J. Konieczny, Poznań 1995;
- Przemówienia do sióstr - jest to 38 konferencji wygłoszonych w Morasku do sióstr Misjonarek Chrystusa Króla w latach 1978-1982, nagranych, a potem spisanych i opatrzonych wspólnym tytułem: Moim życiem jest Chrystus. Poznań, brw.
- Dzieła. 
O Kapłaństwie, Eucharystii i Kościele. Konferencje, kazania, przemówienia, listy, modlitwy,  red. B. Kozioł, t. I, Poznań 2006, ss. 580;
- Dzieła. O życiu zakonnym, Towarzystwie, wychodźstwie i Założycielu. Konferencje, przemówienia, instrukcje, listy, red. B. Kozioł, t. II, Poznań 2009, ss. 768;
Dzieła. O Bogu Trójjedynym, Matce Bożej i świętych, życiu duchowym i eschatologii. Konferencje i przemówienia, red. B. Kozioł, t. III, Poznań 2011, ss. 660.

odsłon: 16423 Do góry