Listy okrężne


 

Poniżej znajduje się wstęp, jaki został zamieszczony przed redaktora "Listów okrężnych"
w I części tegoż zbioru.

Skróty bibliograficzne:
- LO I - I. Posadzy, Listy okrężne, opr. B. Kołodziej, cz. 1, Poznań 1990.
- LO II - I. Posadzy, Listy okrężne, opr. B. Kołodziej, cz. 2, Poznań 1991.
- LO III - I. Posadzy, Listy okrężne, opr. B. Kołodziej, cz. 3, Poznań 1991.
- LO IV - I. Posadzy, Listy okrężne, opr. B. Kołodziej, cz. 4, Poznań 1991.


WSTĘP

VII Kapituła Generalna Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, obradująca w lipcu 1983 roku, jako podstawowe zadanie uznała: „Strzeżenie i odnowę duchowego dziedzictwa Towarzystwa, a więc ducha Założyciela, misji Zgromadzenia, jego duchowości, charakteru i zdrowych tradycji".

Dziedzictwo Towarzystwa Chrystusowego, od początku istnienia Zgromadzenia tworzyły zwłaszcza osoby: Prymasa Założyciela kard. Augusta Hlonda, pierwszego Przełożonego Generalnego, Współzałożyciela ks. Ignacego Posadzego, pierwszych przełożonych - a zwłaszcza ks. Floriana Berlika. Do tworzących ducha Zgromadzenia należy włączyć pierwsze pokolenia chrystusowców.

Sięgając do tworzącej się tradycji, należy zwrócić uwagę na fakt, że po siedmiu zaledwie latach rozwoju Zgromadzenia, byt jego został brutalnie przerwany przez kataklizm wojenny. Lata wojny, ucisk i rozproszenie dokonało wiele szkód i wyrw.

W czasie wojny, przełożony generalny ks. I. Posadzy utrzymywał łączność z rozproszonymi współbraćmi. Do wszystkich wysyłał listy okrężne informujące o życiu i trwaniu Zgromadzenia. Dzięki tej więzi 42 chrystusowców przyjęło w latach wojny święcenia kapłańskie.

Zachowana łączność i wzajemne kontakty sprawiły, że po zakończeniu działań wojennych Zgromadzenie mogło przystąpić do pracy nad odbudową życia zakonnego i podjąć pionierską pracę duszpasterską na Pomorzu Zachodnim i poza granicami kraju.

Przełożony ks. I. Posadzy podjął wtedy na nowo trud pisania listów okrężnych i wysyłania ich do wszystkich współbraci. Listy te przynosiły poczucie jedności i braterstwa pomiędzy przełożonym a współbraćmi. Przynosiły one też wskazania do pracy duszpasterskiej, obchodzenia uroczystości i świąt. Ważnym zadaniem listów okrężnych było przypominanie współbraciom osoby Prymasa Założyciela oraz jego wskazań formacyjnych. Mocno eksponowany był cel i zadania Towarzystwa Chrystusowego oraz środki, które do ich realizacji winny prowadzić. W listach pisanych na koniec każdego roku kalendarzowego ks. I. Posadzy podaje zestawienie liczbowe Towarzystwa i dane o jego rozwoju.

Wszystkie listy okrężne ks. I. Posadzego są źródłem do poznania duchowości Zgromadzenia i jego historii. Listów tych jest 82. Pierwszy datowany jest 1 grudnia 1945 roku, a ostatni 1 stycznia 1956 roku. Ze względów wydawniczych listy te zostanq wydane w czterech częściach:

część I - listy od 1 do 19;
część II - listy od 20 do 39;
część III - listy od 40 do 59;
część IV - listy od 60 do 82.

W listach tych nie czyniono większych zmian i poprawek. Przemawia w nich niepowtarzalny urok i styl Współzałożyciela ks. Ignacego Posadzego.

 


Druk: B. Kołodziej, Wstęp, w: LO I, s. 5-6.

odsłon: 15851 Do góry