81. List okrężny

Na zakończenie roku.


 

Carissimi!

Rok 1954 był i dla naszego Towarzystwa prawdziwym Rokiem Maryjnym. W dniu 1 maja ogłosiliśmy Matkę Najświętszą Królową Towarzystwa. W dniu 31 października Arcybiskup Metropolita W. Dymek poświęcił pomnik wzniesiony ku Jej czci w parku Domu Głównego w Poznaniu.

W szeregach Towarzystwa nastąpiło pogłębienie kultu maryjnego. Członkowie odnowili w sobie ducha niewolnictwa oraz całkowitego oddania się Matce Najświętszej. Wzrósł duch pokuty i modlitwy w myśl zaleceń Matki Najświętszej w Fatimie.

Również i po parafiach naszych pogłębiła się cześć dla Matki Najświętszej. Wszędzie odbywały się rekolekcje i nowenny maryjne. Wzrosła ilość Komunii św.

Cały ten rok stał w orbicie przemożnych wpływów Matki Najświętszej. Dowodem tego to dalszy rozrost Towarzystwa.

Stan personalny Towarzystwa w dniu 31 grudnia 1954 roku:

KAPŁANI

Towarzystwo liczy obecnie 81 kapłanów.

Przybyło w tym roku pięciu neoprezbiterów. Dnia 6 czerwca zostali wyświęceni: ks. Bronisław Bryja, ks. Władysław Gowin, ks. Piotr Kasperczyk, ks. Benedykt Mikołajewski, ks. Henryk Smoliński.

- Rzym - Przebywa tu dwóch kapłanów: ks. F. Okroy i ks. dr W. Przekop. Obaj pracują przy kościele polskim św. Stanisława.

- Francja - Przebywa tu 8 kapłanów. W Hesdigneul ma swoją siedzibę ks. Wiktor Mrozowski, delegat Przełożonego Generalnego dla spraw Towarzystwa za granicą. Tu mieści się również nowicjat.

Ks. Cz. Pawlak jest kierownikiem placówki duszpasterskiej w Bruay-en-Artois. Pomagają mu w pracy duszpasterskiej ks. Z. Delimat i ks. M. Gutowski. Ks. Gutowski jest również członkiem Rady Polskiej Misji we Francji oraz sekretarzem Polskiego Zjednoczenia Katolickiego. Księża z Bruay dojeżdżają nadto do miejscowości Divion, Haillicourt i Houdain.

Ks. St. Malec jest kierownikiem placówki w Montigny-en-Ostrevent. Obsługuje poza tym miejscowości Lallaing, Pecquencourt i Sessevalle. Ks. Z. Szwajkiewicz zarządza placówką w Abscon i dojeżdża do miejscowości Fenain i Denain.

- Niemcy Zachodnie - Pracują tu ks. J. Okos, ks. Cz. Kiek i ks. J. Kubica. Wszyscy trzej sprawują opiekę duszpasterską nad Polakami w Westfalii i Nadrenii. Mieszkają wspólnie w Essen-West, Mainzerstrasse 11.

- Ordynariat gorzowski - Pracuje tu 33 kapłanów oraz 3 braci. W pracy duszpasterskiej pomaga im 20 sióstr rekrutujących się z 4 zgromadzeń zakonnych. Kapłani nasi obsługują tu 22 parafie. Parafie te rozmieszczone są na terenie dekanatu szcecińskiego - wicedziekan ks. mgr H. Mrzygłód; stargardzkiego - dziekan ks. dr K. Świetliński; nowogardzkiego i kamieńskiego.

- Archidiecezja wrocławska - Kapłani Towarzystwa obsługują kościół w Ziębicach przy ul. Kolejowej 29 oraz parafie w Wigańcicach i Bożnowicach - ks. W. Szczęsny oraz w Krzelkowie - ks. St. Fietko. Na terenie archidiecezji wrocław­skiej przebywa łącznie 7 kapłanów Towarzystwa.

- Diecezja chełmińska - Ks. A. Piłat jest administratorem parafii we Władysławowie.

- Archidieceja poznańska - W Domu Głównym w Poznaniu jest obecnie 10 kapłanów.

W domu Towarzystwa w Puszczykowie przebywa 5 kapłanów. Przełożonym domu jest ks. dr P. Biolik. Ks. T. Szkarłat jest administratorem parafii Chojnica-Morasko. W pracy duszpasterskiej pomaga mu ks. T. Breithaupt.

Statystyka duszpasterska

Ogólna liczba wiernych obsługiwanych przez kapłanów Towarzystwa wynosiła w roku 1954 - 270.000. Rozdano Komunii św. ponad 750.000.

KLERYCY

Seminarium Duchowne w Poznaniu

Przełożony domu - ks. rektor F. Berlik, dyrektor studiów - ks. dr Cz. Kamiński, ekonom generalny - ks. J. Smyczyk, ojciec duchowny - ks. T. Myszczyński, prefekt - ks. T. Perlik.

Kleryków 103, III kurs filozofii -38, lkurs teologii - 27, II kurs teologii - 23, III kurs teologii - 15, IV kurs teologii - 5 neoprezbiterów.

Na wykłady uczęszcza ponadto 8 kleryków ze Zgromdzenia Ducha Świętego.

Wykładają następujący profesorowie: bp dr H. Bednarz - teologia pastoralna i homiletyka, ks. dr E. Nowicki - prawo kanoniczne, ks. dr A. Wronka - egzegeza St. Testamentu, ks. rektor Kłoniecki - egzegeza Nowego Testamentu, ks. prof. Wawrzyniak - dogmatyka i apologetyka, ks. dr P. Biolik - teologia moralna, ks. prof. S. Hain - historia Kościoła, ks. prof. E. Gagajek - historia Kościoła i socjologia, ks. prof. Spikowski - liturgika, ks. prof. L. Kaczmarek - filozofia, ks. prof. W. Py-clik - filozofia, ks. T. Myszczyński - ascetyka, prof. StrumHło - historia filozofii i język rosyjski, ks. prof. Skórnicki - język łaciński, ks. pref. T. Perlik - matematyka, ks. prof. W. Kania - język francuski, ks. prof. A. Marcinkowski - sztuka, prof. Duda - język łaciński, prof. Rzyski -język łaciński, dr Zahradnik - medycyna pastoralna, prof. Pawlak - śpiew.

Seminarium Duchowne w Ziębicach

Przełożony domu - ks. rektor mgr W. Stańczak, prefekt - ks. W. Śliwa, ojciec duchowny - ks. mgr J. Otłowski. Drugi kurs filozofii - kleryków 34.

Ks. rektor W. Stańczak wykłada liturgikę i patrystykę, ks. prof. W. Pyclik - filozofię, ks. prof, A. Jabłoński - filozofię, ks. mgr J. Otłowski - ascetykę i śpiew, ks. prof. Z. Lustofin - retorykę, ks. W. Śliwa - język niemiecki.

Klerycy za granicą

Dwóch kleryków odbywa studia filozoficzne na „Gregorianum" w Rzymie - kl. Feruga Franciszek i kl. Kowalczyk Mieczysław. Siedmiu kleryków przygotowuje się do matury w seminarium księży salezjanów we Francji.

Nowicjat kleryków w Bydgoszczy

Magister - ks. St. Grabowski, ojciec duchowny - ks. mgr H. Kamiński. Wykładowcy: ks. dyr. W. Przybylski, ks. prof. W. Kania, ks. prof. K. Urbanowski. Nowicjuszy - 21, profesów - 40.

Nowicjat kleryków w Hesdigneul

Przełożony domu ks. W. Mrozowski, magister ks. dr J. Grzelczak. Nowicjat liczy 3 kleryków nowicjuszy i 1 brata nowicujsza.

BRACIA

- Bracia profesi

Ogólna liczba braci profesów wynosi obecnie 74. w tym 57 profesów o ślubach dozgonnych. Z tych jeden pracuje w Paryiu - br. W. Szynakiewicz, jeden przebywa w Londynie - br. S. Cieśla, 3 zajęci są na Pomorzu Zachodnim, 29 w Domu Głównym w Poznaniu, 5 w Puszczykowie, 8 w Morasku, 6 w Bydgoszczy, 21 w Ziębicach.

- Bracia nowicjusze

Nowicjat liczy obenie 3 braci nowicjuszy. Jeden aspirant odbywa próbę aspirandatu w Ziębicach, drugi w Paryiu. Dalszych kilku roz­pocznie aspirandat w ciqgu roku.

Ogólna liczba członków:

Kapłanów 81
Kleryków profesów 186
Kleryków nowicjuszy 24
Braci profesów 74
Braci nowicjuszy 4
Braci aspirantów 2

Rozpoczynając ten nowy rok, tulimy się z ufnością do Bożego Serca i Niepokalanego Serca Królowej Towarzystwa naszego. Ufamy, że pod ich opieką i ten rok będzie rokiem dobrym i błogosławionym, rokiem nowych osiągnięć w dziedzinie życia wewnętrznego i w pracach apostolskich.

Towarzystwu i wszystkim jego członkom życzę na ten nowy rok szczególniejszych łaski z rąk Bożej Dzieciny.

Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem

(-) ks. I. Posadzy TChr
Poznań, dnia 1 stycznia 1955 r.


Druk: LO IV, s. 86-90.

odsłon: 4933 aktualizowano: 2012-01-30 17:26 Do góry