78. List okrężny

Ku większej czci Niepokalanej.


 

Carissimi!

Rok Maryjny trwa już w całej pełni. Cały świat składa hołd Niepokalanej. Rozpoczęły się już pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych. Na cześć Matki Bożej ludzie odbywają specjalne ćwiczenia pokutne i modlitwy.

Towarzystwo nasze pragnie w tym roku szczególniejszy złożyć hołd Matce Najświętszej. Od początku Roku Maryjnego członkowie Towarzystwa samorzutnie różnymi rodzajami pokut i ćwiczeń modlitewnych starają się przyjemność sprawić swej Niebieskiej Pani.

Korzystając z dotychczasowych praktyk i doświadczeń członków, wydajemy na Rok Maryjny następujące dyrektywy:

Dla członków domów zakonnych:

1) Walczyć bezwzględnie z grzechem w sobie i w innych dla uczcze­nia tajemnicy Niepokalanego Poczęcia.

2) Praktykować cnoty zakonne, a zwłaszcza ubóstwo, czystość, posłuszeństwo i miłość braterską w duchu pokuty i zadośćuczynienia.

3) Pełnić dobre uczynki w intencjach Roku Maryjnego.

4) Odnowić i pogłębić znajomość ślubów zakonnych w duchu Maryjnym. Śluby zachować gorliwie za przykładem Matki Najświętszej.

5) Odnowić i pogłębić praktykę szczególniejszego oddania się Matce Najświętszej przez tzw. niewolnictwo z miłości.

6) Odprawiać rozmyślanie w soboty o Matce Najświętszej.

7) Czytania duchowne winny również jak najczęściej odbywać się na tematy maryjne.

8) W soboty w czasie nabożeństwa wieczornego odmawia się jubileuszową modlitwę na Rok Maryjny z dodaniem jednego Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, w intencji Ojca św.

9) Zaleca się, by ta modlitwa była odmawiana prywatnie również i w inne dni tygodnia.

10) Do czytania w refektarzu dobierać raz po raz lekturę Maryjną.

11) Z okazji dni skupienia urządzić całodzienną adorację dla wynagrodzenia zniewag wyrządzonych Bogu i Matce Najświętszej.

12) Z okazji każdego dnia skupienia należy przypomnieć intencje Roku Maryjnego.

13) Śpiewać godzinki w soboty i święta Matki Bożej w kaplicy.

14) Urządzić w wigilie świąt Wniebowzięcia Matki Najświętszej i Niepokalanego Poczęcia „dzień pokuty i modlitwy".

15) Rekreację wieczorną kończyć pieśnią Maryjną.

16) Przestudiować gruntownie trzy encykliki Maryjne: Ineffabilis Deus Piusa IX z dnia 8 grudnia 1854 roku, Ad diem illum Piusa X z dnia 8 grudnia 1904 roku i Fulgens corona Piusa XII z dnia 8 września 1953 roku.

17) Odczytać wspólnie encyklikę Fulgens corona w maju i październiku.

18) W ramach kursu katechetycznego dla braci urządzić cykl wykładów z dziedziny mariologii.

19) Członkowie domów formacyjnych odbędą zbiorowe pielgrzymki do Częstochowy lub do innych miejsc kultu Matki Bożej.

20) Odmówić orationem imperatam de „Immaculata Conceptione" w intencjach Roku Maryjnego we wszystkie dni roku, prócz świąt l klasy i świąt Matki Bożej (na mocy zezwolenia przewodniczącego Episkopatu).

Dla kapłanów duszpasterzy:

1) Każdą uroczystość Maryjne wykorzystać dla ożywienia wśród wiernych miłości ku Matce Najświętszej.

2) Pogłębiać cześć dla Niej przez dobrze opracowane i przeżyte kazania i przemówienia.

3) Oddając się pobożnym praktykom ku czci Marki Najświętszej wierni niech pamiętają o tym, że w życiu Matki Bożej w przedziwny sposób zostały połączone cnoty Marii i Marty. Pouczać więc należy, że mamy obowiązki zarówno materialne jak i duchowe w stosunku do rodziny, do społeczeństwa.

4) Zachęcać wiernych do częstej spowiedzi św. i Komunii św.

5) Zachęcić do ofiarowywania Mszy św. i Komunii św. w intencji podziękowania Bogu za przywilej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

6) Przyczynić się do wzmożenia pobożności wśród wiernych, do spełnienia dobrych uczynków i bliższego związania się z potrzebami i troskami Kościoła św.

7) Pouczyć wiernych, że codzienne obowiązki i prace podejmowane w zjednoczeniu z Matką Najświętszą, mają wielkie znaczenie dla życia wewnętrznego.

8) Rozpowszechnić modlitwę odpustową ułożoną przez Ojca św. na Rok Maryjny.

9) Tradycyjnie pierwsze soboty każdego miesiąca obchodzić przez przyjęcie w tym dniu Komunii św.

10) Tegoroczne uroczystości Matki Bożej obchodzić z największą okazałością.

11) Propagować wśród wiernych osobiste poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej.

12) Zachęcać wiernych, by w każdej rodzinie we wspólnym wieczornym pacierzu odmawiać przynajmniej dziesiątkę Różańca świętego.

13) Rozpowszechniać śpiew godzinek, szczególnie w soboty i święta Matki Bożej.

14) Rozpowszechniać zwyczaj modlitwy Anioł Pański.

15) Prowadzić tegoroczne rekolekcje w duchu Maryjnym.

16) Z okazji maja czy października urządzić „Tydzień Maryjny" z przewagą nauk o Matce Najświętszej.

17) Urządzić uroczyściej tegoroczne nabożeństwa majowe i październikowe.

18) Rozpowszechniać zwłaszcza wśród młodzieży noszenie medalików Niepokalanego Poczęcia Matki Najświętszej.

19) Zachęcać do odnawiania obrazów Matki Bożej w kościołach, kaplicach oraz figur i obrazów przydrożnych.

20) Zachęcać do organizowanie - z zachowaniem przepisów państwowych - pielgrzymek do cudownych miejsc Matki Bożej.

Modlić się w intencjach Roku Maryjnego

Wszyscy winni modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej o to, aby:

1) obyczaje ludzi kształtowały się coraz bardziej według zasad chrześcijańskich,

2) młodzież wzrastała czysta i niewinna, ucząc się miłować to wszystko, co święte, piękne i wzniosłe,

3) wiek dojrzały świecił przykładem szlachetności i mocy,

4) życie rodzinne jaśniało nienaruszoną wiernością i kwitło przez dobre i religijne wychowanie dzieci,

5) Matka Boża wyprosiła sprawiedliwość dla uciśnionych,

6) Kościół święty mógł się cieszyć na całym świecie należną mu wolnością,

7) w duszach i wśród narodów zajaśniał trwały pokój.

Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem

(-) ks. I. Posadzy TChr
Poznań, w święto Matki Bożej Gromnicznej 1954 r.


Druk: LO IV, s. 72-75.

odsłon: 4418 aktualizowano: 2012-01-30 17:35 Do góry