s. Jeannette Wronka MChR

Ojciec i założyciel. Setna rocznica urodzin ks. Ignacego Posadzego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.


 

17 lutego br. mija 100-lecie urodzin ks. Ignacego Posadzego, syna Ziemi Kujawskiej, kapłana Archidiecezji Poznańskiej, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego i założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Ks. Ignacy Posadzy urodził się w Szadłowicach k. Inowrocławia 17 II 1898r. Jego rodzice: Jakub i Katarzyna, byli ludźmi żywej wiary i miłości Ojczyzny, które przekazali swym dzieciom. W 1904r. Ignacy rozpoczął naukę w miejscowej szkole. Po jej ukończeniu uczył się w Gimnazjum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu. W 1917r., po maturze, zgłosił się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Z powodu działań wojennych kleryka Ignacego wysłano na studia filozoficzno-teologiczne do Munster i Fuldy w Niemczech. Tam zetknął się z polskimi robotnikami sezonowymi, z ich niedolą i opuszczeniem duchowym, spowodowanym brakiem polskich kapłanów. Wtedy postanowił nieść pomoc potrzebującym braciom emigrantom. Po zakończeniu wojny wrócił do Ojczyzny i kontynuował studia teologiczne. 19 lutego 1921r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Kloskiego w katedrze gnieźnieńskiej.

Po święceniach ks. Posadzy rozpoczął pracę duszpasterską w kolegiacie farnej w Poznaniu. Był także kapelanem Hufca Poznańskiego ZHP, współredaktorem „Biblioteki Kaznodziejskiej” i „Wiadomości dla Duchowieństwa”. W 1922r. stał się członkiem Związku Literatów Polskich. W tym też roku zaczął odwiedzać w czasie wakacji ważniejsze skupiska polonijne w Niemczech, Danii, Francji, Czechosłowacji i Rumunii. O problemach polskich emigrantów pisał artykuły do gazet, by zainteresować nimi społeczeństwo w kraju. Od 1924r. pracował jako prefekt w Seminarium Nauczycielskim w Poznaniu. W 1925r. odwiedził Rzym, a w 2 lata później Austrię, Egipt i Palestynę. Z polecenia kard. Hlonda udał się w 1929r. do Brazylii, Argentyny i Urugwaju. Z tej podróży powstała książka: „Drogą pielgrzymów”. W latach 1930-31 jako wysłannik ks. Prymasa przeprowadził wizytację duszpasterskich ośrodków w Ameryce Łacińskiej. O polskich wychodźcach pisywał artykuły w „Przewodniku Katolickim” i „Kurierze Poznańskim”, ukazując ich tęsknotę za Ojczyzną i spragnienie Ewangelii.

Po powrocie z Ameryki ks. Posadzy otrzymał od ks. Prymasa propozycję organizowania zgromadzenia męskiego dla duszpasterstwa polskich emigrantów. Przyjął ją jako wyraz woli Bożej i został przełożonym nowej wspólnoty zakonnej - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, powstałego 8 IX 1932r. w Potulicach k. Nakła. W 1937r. odwiedził polskie ośrodki na Dalekim Wschodzie. Z tej podróży powstała następna książka: „Przez tajemniczy Wschód”. Podczas II wojny światowej o. Ignacy był zmuszony ukrywać się przed okupantem w Krakowie, skąd nadal kierował Zgromadzeniem. Po wojnie wysyłał księży i braci na Ziemie Odzyskane; dopiero po roku 1956 regularnie wysyłał księży do pracy wśród Polonii.

O. Ignacy Posadzy pielęgnował inspiracje kard. Hlonda i w trosce o zbawienie polskich emigrantów założył Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Morasku k. Poznania w 1959r. Ojciec wiele czasu poświęcał swym duchowym córkom. Często odwiedzał Morasko, wygłaszał konferencje, prowadził dni skupienia. Zapalał misyjnego ducha do pracy polonijnej, uczył całkowitego zawierzenia Jezusowi i Niepokalanej. Jak refren powtarzał słowa: Ukochajcie swoje Zgromadzenie... Droga misjonarki jest wąska, ciernista, ale promienista... Wszystko czyńcie dla Boga i Polonii Zagranicznej.

Założycielowi bliskie były troski i radości młodego Zgromadzenia. Służył mu radą, budował przykładem życia, modlitwą i cierpieniem w ukryciu. W godzinie Apelu Jasnogórskiego łączył się z moraską „Betania”, kreśląc nad nią znak Krzyża. Doczekał się wyjazdu pierwszych misjonarek do pracy wśród Polonii w USA i Anglii, którym błogosławił na misyjną drogę. Do końca życia byt oddanym Ojcem dla sióstr; czynnie udzielał się obu Zgromadzeniom. Zmarł w Puszczykowie k. Poznania 17 stycznia 1984r.


Druk: "Przewodnik Katolicki" 7(1998), s. 15.

odsłon: 5720 aktualizowano: 2012-01-14 15:53 Do góry