ks. inf. Antoni Ważbiński

Zaproszenie do modlitwy. Ksiądz Ignacy Posadzy błogosławionym?


 

Przychylając się do prośby przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, wyrażonej w piśmie skierowanym do Arcybiskupa Poznańskiego z dnia 16 czerwca 1999 r. l.dz. 3657/99 w sprawie rozpoczęcia procedury kanonizacyjnej Ojca Ignacego Posadzego, Współzałożyciela i kilkudziesięcioletniego Przełożonego Generalnego oraz Założyciela żeńskiego Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, zgodnie z Normami Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych nr llb oraz po uprzedniej konsultacji z Konferencją Episkopatu, ogłasza się zamiar przystąpienia do przygotowań, których celem jest udowodnienie heroiczności cnót i świętości życia tegoż kandydata do chwały ołtarza.

Ks. Ignacy Posadzy urodził się 17 lutego 1898 roku w Szadłowicach w pobliżu Inowrocławia w archidiecezji gnieźnieńskiej. Był wychowywany w głębokich tradycjach religijnych i patriotycznych. Po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1908, uczęszczał do gimnazjum w Inowrocławiu. W roku 1917 zgłosił się do Seminarium Arcybiskupiego w Poznaniu. Studia ze względu na toczącą się I wojnę światową odbywał w Münster i Fuldzie oraz po jej zakończeniu w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 lutego 1921 r. w katedrze gnieźnieńskiej z rąk biskupa W. Kloskego. Po święceniach pracował w duszpasterstwie parafialnym w farze poznańskiej oraz w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję prefekta. W tym czasie był również współredaktorem "Biblioteki Kaznodziejskiej" oraz "Wiadomości dla Duchowieństwa".

Od początku życia kapłańskiego w szczególny sposób wyczulony był na potrzeby religijne polskich emigrantów pracujących w różnych krajach Europy. Swoje wakacje spędzał prawie corocznie za granicą pełniąc funkcje kapłańskie wśród polskich robotników w Niemczech. W roku 1929 z ramienia kardynała Augusta Hlonda odbył podróż informacyjną do Brazylii, Urugwaju i Argentyny. Sługa Boży kardynał August Hlond w roku 1932 zlecił mu zadanie organizowania zgromadzenia zakonnego. 15 października 1932 rozpoczął kanoniczny nowicjat w Potulicach, a po złożeniu ślubów zakonnych 15 października 1933 r. na ręce Założyciela Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda został pierwszym przełożonym generalnym. Urząd ten pełnił do roku 1968.

W roku 1958, pamiętając o sugestii kardynała Hlonda, założył żeńskie zgromadzenie zakonne, którego dekret erekcyjny podpisał arcybiskup Antoni Baraniak 21 listopada 1959 r. W 1951 r. Kapituła Generalna Towarzystwa Chrystusowego nadała mu tytuł Współzałożyciela, pragnąc widzieć w nim, obok kardynała Hlonda, ojca zgromadzenia, który kształtował ducha pokoleń chrystusowców pierwszego półwiecza istnienia. Zmarł w opinii świętości 17 stycznia 1984 r. w domu zakonnym w Puszczykowie.

Heroizm życia objawiał się w okresie organizowania podstaw duchowych i materialnych zgromadzenia oraz w czasie pełnienia urzędu przełożonego generalnego. Obecnie trwa gromadzenie: dowodów świętości jego życia, heroiczności cnót i łask otrzymanych za przyczyną Sługi Bożego. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego informujemy wiernych o przygotowaniach do rozpoczęcia procedury kanonizacyjnej. Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby wszyscy, którzy posiadają pisma O. Ignacego lub inne informacje o jego życiu, zechcieli powiadomić o tym Kurię Arcybiskupią w Poznaniu.

Zwracamy się do wiernych archidiecezji z prośbą o modlitwę, by podjęte dzieło postępowania kanonizacyjnego zakończyło się ukazaniem przez Kościół świętości o. Ignacego Posadzego.


Druk: "Przewodnik Katolicki" 16(2000), s. 41.

odsłon: 6241 aktualizowano: 2012-01-14 15:53 Do góry