Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1922-1926

List do ks. prałata Jerzego Kołka w sprawie przejęcia jurysdykcji nad Śląskiem Cieszyńskim.

Katowice, dnia 17 listopada 1925.
Do Przewielebnego Ks. Prałata Kołka Protonotariusza Apostolskiego i Wikariusza Gen. w Cieszynie.

Na podstawie Bulli papieskiej VIXDUM POLONIAE UNITAS z dnia 28 października 1925 r. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Ks. Nuncjusz Apostolski Lauri załączonym w odpisie dekrecie wykonawczym z dnia 11 listopada br. 1. 12005, dokonał erekcji diecezji Katowickiej, która oprócz dekanatów stanowiących dotychczasową Administrację Apostolską Śląska Polskiego obejmuje także dekanaty: Bielsko, Cieszyn, Skoczów i Strumień. Zarząd nowej diecezji, która dnia 11 bm. weszła w życie, powierzony został podpisanemu.

Wobec tych faktów pozwalam sobie w porozumieniu ze Stolicą Świętą, donieść Waszej Przewielebności, że z dniem jutrzejszym tzn. 18 listopada br. obejmuję definitywnie jurysdykcję biskupią nad wyliczonymi wyżej dekanatami, które aż do tej chwili podlegały władzy Jego Eminencji Najprzewielebniejszego Ks. Biskupa Wrocławskiego Kardynała Bertrama, a rządzone były przez Najprzewielebniejszy Wikariat Generalny w Cieszynie.

Przy tej sposobności uważam sobie za miły obowiązek wyrazić Waszej Przewielebności jako ustępującemu Wikariuszowi Generalnemu Cieszyńskiemu swą najszczerszą podziękę za pracę i ofiary poniesione dla tej części mej Diecezji w czasie swego długoletniego urzędowania, nacechowanego zawsze apostolską gorliwością, sumiennością i taktem. I życzę, by Przewielebność Wasza, po wyzdrowieniu z obecnej słabości, pozostał ad multos annos przy najlepszym zdrowiu chlubą zacnego Kleru Śląska Cieszyńskiego i cieszył się in bona senectute zasłużoną czcią i miłością jako uosobienie chlubnych tradycji tamtejszego Kleru.

Przewielebnego Ks. Kanclerza Kasperlika zaś upoważniam, by do końca bieżącego miesiąca prowadził kancelarię Wikariatu Generalnego w Cieszynie z prawami, jakie dotychczas miał tamtejszy Ks. Wikariusz Generalny, z wyjątkiem spraw, które należy traktować z Rządem. Dnia l grudnia br. nastąpi zwinięcie Generalnego Wikariatu, poczem akta i archiwum przeniesione zostaną do Kurii Biskupiej w Katowicach, w której już stale potem załatwiane będą sprawy kościelne także Cieszyńskiej części Diecezji Katowickiej.


Druk: Wiadomości Diecezjalne. Organ Kurii Katowickiej;
przedtem: Rozporządzenia Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego 1(1925), s. 7;
także: Dzieła, s. 141-142.

Drukuj cofnij odsłon: 5004 aktualizowano: 2011-12-23 20:18 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone