Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

1922-1926

Rozporządzenie w sprawie jubileuszu 1925.

Katowice, dnia 12 lutego 1926.
Konstytucją Apostolską "Servatoris Jesu Christi" z dnia 25 grudnia 1925 r. rozszerzył Ojciec św. Pius XI Jubileusz Wielki na cały świat, postanawiając, że ma on trwać do 31 grudnia br.

Mogą go dostąpić wszyscy wierni, nie wyjąwszy tych, którzy go już w ubiegłym roku uzyskali w Rzymie. Kto dwa razy spełni przepisane warunki, może odpustu jubileuszowego dostąpić dwukrotnie, pierwszy raz dla siebie lub dla dusz w czyśćcu cierpiących, drugi raz zaś tylko dla dusz czyśćcowych.

Jest moim gorącym pragnieniem, by nasza Diecezja w samym zaraniu swego bytu pokrzepiła się ożywczo, czerpiąc obficie ze źródła nadzwyczajnych łask, jakie Ojciec św. otworzył światu przez ogłoszenie Miłościwego Lata. Z różnych powodów nie będziemy urządzali w bieżącym roku Zjazdu Katolickiego, ale za to dołóżmy starań, aby go godnie zastąpiły parafialne obchody jubileuszowe. W tych obchodach chętnie widziałbym święte współzawodnictwo parafii i nie wątpię, że każdy z Wielebnych Księży Proboszczów, przejąwszy się znaczeniem Jubileuszu, nie spocznie, aż łaska jubileuszowa dotrze do każdego domu i do każdego serca, i że obchody jubileuszowe staną się imponującymi demonstracjami wiary, poruszającymi głęboko duszę ludu i potęgującymi na długie lata religijność i życie według zasad Chrystusowych.

Aby Jubileusz tę misję spełnił, zarządzam na podstawie rzeczonej Konstytucji Apostolskiej, co następuje:

1. Należy ludowi dobrze objaśnić znaczenie i cel jubileuszu. Temu przedmiotowi poświęcą Wielebni Księża jedno z kazań postnych. Aby zaś w należyty sposób wyzyskać pastoralnie temat jubileuszowy, jest rzeczą wskazaną powracać do niego częściej w roku, nawiązując doń także przemówienia okolicznościowe i podkreślając przy każdej sposobności, że Miłościwe Lato to dla wszystkich czas niezwykłych łask i przez Opatrzność zgotowana pora zbliżenia się do Boga przez poprawę życia. W tych naukach wypada też przypominać częściej trzy intencje jubileuszowe Ojca św. według których ma się w bieżącym roku modlić cały świat katolicki.

2. Co do warunków, pod którymi dostąpić można odpustu jubileuszowego, pamiętać trzeba,
a) że przepisana Spowiedź i Komunia św. muszą być odrębne od obowiązkowej spowiedzi dorocznej i od obowiązkowej Komunii św. wielkanocnej, czyli że dla dostąpienia odpustu jubileuszowego trzeba osobno przystąpić do św. Sakramentów;
b) przepisaną przy nawiedzeniu kościoła modlitwa na intencję Ojca św. nie jest bliżej określona, wystarczy zatem odmówić np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu;
c) przepisane nawiedzenie kościołów odbywać się może przez wiernych pojedynczo, czyli we formie prywatnej, albo też wspólnie we formie publicznej procesji. Inne są przepisy dotyczące prywatnych nawiedzeń kościoła, a inne co do publicznych.

3. Kto prywatnie nawiedza kościoły celem dostąpienia odpustu jubileuszowego musi przez pięć dni (które nie muszą po sobie bezpośrednio następować) nawiedzić codziennie:
W KATOWICACH: cztery kościoły, czyli l. kościół katedralny, 2. kościół w Załężu lub kościół parafialny w Bogucicach, 3. kościół parafialny w Dębiu lub kaplicę publiczną Bonifratrów w Bogucicach;
W KRÓLEWSKIEJ HUCIE: dwa razy kościół św. Barbary i raz kościoły św. Jadwigi i św. Józefa;
W CIESZYNIE: dwa razy kościół parafialny i dwa razy kościół Bonifratrów;
W TARNOWSKICH GÓRACH: dwa razy kościół parafialny i dwa razy kościół OO. Kamilianów;
W PIEKARACH: dwa razy kościół parafialny i dwa razy kościół na Kalwarii;
W RUDZIE: dwa razy kościół parafialny i dwa razy kościół OO. Jezuitów;
W MYSŁOWICACH, MIKOŁOWIE i innych parafiach posiadających okrom dzisiejszego kościoła stary kościół: po dwa razy oba kościoły. Pragnę bowiem, by z tej okazji dzisiejsze pokolenie modliło się w naszych dawnych świątyniach i pokochało te miejsca święte, na których przodkowie przez wieki chwalili Boga: w innych parafiach: po cztery razy własny kościół parafialny.

Kilkakrotne nawiedzenie tego samego kościoła w jednym dniu odbywać się może w ten sposób, że wyszedłszy z kościoła po jednym nawiedzeniu, można zaraz doń wrócić na następne.

Siostrom zakonnym, chorym i osobom chorych pielęgnującym, starcom ponad 70 lat, więźniom i tym wszystkim, u których zachodzą słuszne przeszkody, mogą wielebni księża proboszczowie w spowiedzi i poza spowiedzią (inni spowiednicy tylko w konfesjonale) zmniejszyć według swego uznania liczbę nawiedzeń kościołów, lub nawet zamienić je na inne dobre uczynki, np. na modlitwy, jałmużny, uczynki miłosierne.

4. Warunkowi nawiedzenia kościoła uczyni zadość, kto raz weźmie udział w procesji jubileuszowej, poprowadzonej przez wielebnych Księży Proboszczów lub ich zastępców. Bardzo gorąco polecam, by każdy z wielebnych Księży Proboszczów urządził w swojej parafii taki uroczysty Jubileusz, poprzedzając go możliwie szeregiem kazań (Triduum) i dając uczestnikom wygodną okazję przystąpienia do Sakramentów świętych w okresie ośmiodniowym przed procesją.

Uczestnicy procesji jubileuszowej muszą się zebrać w kościele (pierwsze nawiedzenie) i tam pomodlić się na intencję Ojca świętego. Następnie ruszy procesja w uroczystym pochodzie, wśród modlitw i śpiewów pobożnych, głównymi ulicami miejscowości, a wróciwszy do kościoła, pomodlą się uczestnicy raz jeszcze według intencji Ojca św., poczem nastąpi Te Deum i błogosławieństwo sakramentalne.

Polecałoby się nawiedzić po drodze jakiś kościół filialny lub udać się aż do sąsiedniego kościoła parafialnego. Można też procesje poprowadzić w pielgrzymce jubileuszowej do Piekar, Pszowa lub Panewnika, zawsze wyruszając z własnego kościoła parafialnego i wracając doń.

Aby wszystkim parafianom umożliwić wzięcie udziału w procesji jubileuszowej, jest wskazane urządzać po parafiach dwa obchody jubileuszowe w dwa różne dni świąteczne. We większych parafiach zaś mogą Wielebni Księża Proboszczowie według swego uznania urządzić osobno procesje jubileuszowe dla młodzieży szkolnej (w porozumieniu ze szkołą) dla zakładów prowadzonych przez zakony, dla sodalicji, dla mężczyzn, dla niewiast itd.

Dla niemieckich katolików urządzą wielebni Księża Proboszczowie osobne obchody jubileuszowe tam, gdzie to ze względu na ilość katolików niemieckich jest wskazane.

5. Księża słuchający spowiedzi jubileuszowych posiadają pro foro interno daleko idące władze, które Konstytucja Apostolska wylicza w punktach 1-X. Jest ścisłym obowiązkiem wszystkich spowiedników zapoznać się dokładnie z tymi postanowieniami papieskimi i ściśle ich przestrzegać.

6. Dum vero aliis tania paramus gratiarum charismata, innovemus etiam in visceribus nostris spiritum sanctitatis sacerdotalis, ut "purum et immaculatum ministerii nostri donum custodiamus".


Druk: "Wiadomości Diecezjalne", 5(1926), s. 19-20;
także: Dzieła, s. 146-148.

Drukuj cofnij odsłon: 5421 aktualizowano: 2011-12-23 17:28 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone