Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

Konkurs hlondowski

Sprawozdanie z IV edycji konkursu - A.D. 2008

W sobotę, dn. 15 listopada 2008 r. odbyły się w Gdańsku uroczystości upamiętniające Wielkiego Prymasa Polski Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda zorganizowane przez Okręg Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku i Akcję Katolicką im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

SPRAWOZDANIE
z IV Ogólnopolskiego Konkursu i Ogólnopolskiej Konferencji pt.
„Prymas Polski kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie”


W kościele pw. św. Elżbiety w Gdańsku została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, której przewodniczył ks. Karol Kozłowski TChr – Ekonom Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z Poznania. Uczestniczyli w niej Kapłani ze Zgromadzenia Salezjańskiego i Towarzystwa Chrystusowego: ks. prob. Jan Oleksiuk SDB z Rumi, ks. dr Stanisław Zimniak SDB z Rzymu, ks. Antoni Murziński SDB z Gdańska Oruni, Księża z Towarzystwa Chrystusowego: ks. prof. Wojciech Necel TChr z Warszawy, ks. Andrzej Orczykowski TChr – Sekretarz Generalny, który wygłosił kazanie. Ks. Orczykowski odniósł się do życia i działalności Sługi Bożego kard. Hlonda. Nawiązał do dzieciństwa i domu rodzinnego przyszłego Prymasa, domu przepojonego modlitwą, żywą wiarą. Ta modlitwa wyniesiona z domu rodzinnego towarzyszyła Prymasowi Polski przez całe życie. Kaznodzieja odniósł się do działalności Sługi Bożego, do umacniania przez Prymasa religijności Polaków, do jego stania na straży sumienia Narodu. Podkreślono głęboką Maryjność kard. Hlonda, jego pełną oddania służbę Bogu i Ojczyźnie. Kaznodzieja zaapelował do licznie zgromadzonych wiernych, aby wgłębiając się w życie, działalność, a przede wszystkim w nauczanie i wskazania Sługi Bożego, umacniali się w wierze i postępowali tak, aby Syn Boży, kiedy przyjdzie zastał na ziemi ludzi wiary, gdyż wiara decyduje o naszej przynależności do Boga, decyduje o naszym życiu wiecznym. Na zakończenie Mszy Świętej odmówiono modlitwę w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Hlonda.

Następnie w gmachu Nowego Ratusza w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja i zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”, odbywającego się pod Patronatem: Jego Ekscelencji ks. abp Sławoja Leszka Głódzia – Metropolity Gdańskiego, Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka SDB – Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. dr hab. Andrzeja Stelmachowskiego – Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, ks. Krzysztofa Grzelaka TChr - Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce – ks. Marka Chrzana SDB, ks. Bolesława Kaźmierczaka SDB, ks. Zbigniewa Łepko SDB, ks. Sławomira Łubiana SDB.

Przybyłych licznie gości, na czele z ks. Prałatem Piotrem Toczkiem – Asystentem Kościelnym Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ks. Wiesławem Wójcikiem TChr - Dyrektorem Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, powitał Waldemar Jaroszewicz – Przewodniczący Okręgu Pomorskiego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Następnie Joanna M. Olbert Prezes Akcji Katolickiej OP im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w Rumi ogłosiła wyniki IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”. Celem konkursu jest upowszechnianie życia, działalności i nauczania Prymasa Polski kard. Hlonda. Nagrody, ufundowane przez Księży Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego, Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, Okręg Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i Akcję Katolicką OP w Rumi zostały wręczone Laureatom Konkursu. W I kategorii II miejsce zajął Tomasz Białoń z Nowego Targu, w kategorii II – I miejsce zajął kl. Robert Ozimkiewicz TChr z Poznania, II miejsce – kl. Jakub Jeleń TChr z Poznania, II miejsce – Krzysztof Starnawski z Radomia, III miejsce zajął Jerzy Chmielewski z Katowic.

Po uroczystym wręczeniu nagród odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”.

Referat ks. prof. dr hab. Bernarda Kołodzieja TChr z Poznania pt. „Duszpasterstwo etniczne pomocą w zachowaniu tożsamości narodowej” dotyczył sytuacji i problemów, na jakie byli narażeni i z jakim borykają się polscy emigranci przebywający w różnych częściach świata. „Wg współczesnych badań socjologicznych nad emigracją – jakie zostały zaprezentowane w referacie - wynika, że zerwanie z tradycją narodową i radykalne pozbawienie kultury ojczystej, w praktyce prowadzi do tragicznych skutków w życiu społecznym i religijno-moralnym. Niebezpieczeństwu temu może zapobiec obecność księdza, który zna psychikę emigranta i do którego emigrant posiada pełne zaufanie”. Omówiono wszechstronną działalność Prymasa Polski kard. Hlonda na rzecz polskich emigrantów, któremu Stolica Apostolska przyznała tytuł Protektora, czyli duchowego Opiekuna Polskiego Wychodźstwa. Dziełem kard. Hlonda było założenie nowego zgromadzenia zakonnego – Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Jako kolejny głos zabrał ks. prof. dr hab. Wojciech Necel TChr z Warszawy , który przedstawił referat nt. „Hrabina Aniela Potulicka w dziejach Towarzystwa Chrystusowego”. Omówił działalność hr. Anieli Potulickiej, jej patriotyczną postawę, opartą na potulickim wezwaniu: „W służbie Bogu i Ojczyźnie”. Formacja, wyniesiona z domu rodzinnego, jak mówił ks. prof. Wojciech Necel TChr „owocowała w dorosłym życiu hr. Anieli Potulickiej wielką miłością ku Bogu, ukochaniem Kościoła, ofiarnością wobec potrzebujących, troską o Ojczyznę. (…) Hr. Potulicka organizowała m. in. kursy oświatowe, odczyty i lekcje języka polskiego; propagowała czytelnictwo, stworzyła dla założonego przez siebie związku oświatowego „Ogniwo” bibliotekę. Wśród okolicznych mieszkańców rozbudzała ducha patriotyzmu oraz przywiązania do wiary katolickiej. Dbała o dzieci i młodzież. Troszczyła się o starszych i chorych. Kierując się w życiu dewizą: „Służyć Bogu i Ojczyźnie”, swój majątek przekazała na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i na nowo powstałe, założone przez kard. Hlonda, Zgromadzenie Zakonne – Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców.

Ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda z Łomianek przedstawił temat „Rodzina – jej zagrożenia i obrona w ujęciu Kard. Hlonda”. „Kardynał Hlond – jak powiedział ks. prof. - widzi rodzinę przede wszystkim w perspektywie chrześcijańskiej, choć równocześnie nie pomija przesłanek mających swe źródło w rozumności natury ludzkiej. Kardynał jest także niezwykle wrażliwy na szkodliwy wpływ prądów ideologicznych, które z różnych stron docierają do Polski”. W wykładzie ks. prof. Jerzy Bajda ukazał nauczanie, wskazania które kierował Prymas Hlond do polskich rodzin. Przypomniał list kard. Hlonda, napisany z okazji 10. lecia pontyfikatu Ojca Świętego Piusa XI i jego Encykliki Casti connubi, w którym m. in. czytamy. „Jesteśmy pod wrażeniem ostatniej epokowej encykliki o małżeństwie chrześcijańskim. Kiedy nad światem biała śmierć rozpościera skrzydła, zwiastując poczynające się wygasanie narodów wskutek sponiewierania świętości rodziny, sięga Ojciec Święty swą nauką i najwyższym upomnieniem do podstaw społeczeństwa i zaczątków ludzkiego życia. Z przejmującą powagą nawołuje do odnowienia małżeństwa chrześcijańskiego i wskazuje środki do jego odnowienia, wzywając <>, aby się błędom stanowczo przeciwstawiali, a natomiast szerzyli w społeczeństwie Chrystusowe zasady małżeństwa”.

Kolejny referat przedstawił ks. dr Stanisław Zimniak SDB z Rzymu pt. „Zwycięstwo Maryi – Proroctwo kard. Augusta Hlonda”. Autor omówił głęboką Maryjność kard. Hlond. „Myśli – jak mówił ks. dr Zimniak - i poczynania prymasa Hlonda wzbudzają podziw ze względu na dalekosiężność i duchowe bogactwo. Uderza celność i klarowność wykładni. Kard. Hlond był głęboko przekonany, że nowe czasy będą wymagały nowych ludzi odrodzonych mocą wartości ewangelicznych”. Ponadto Prymas był przekonany o nadejściu nieuniknionej epokowej rozprawy, która miała przerosnąć rozmiarem legendarne batalie pod Lepanto i Wiedniem. (…) Warunkiem jednak zwycięstwa miała być bezwarunkowa wiara Ludu Bożego w skuteczne pośrednictwo Bożej Rodzicielki, Wspomożycielki Chrześcijan i podjęcie gruntownej odnowy obyczajów w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa”. Kard. Hlond, na miesiąc przed śmiercią, we Wrocławiu, wzywał wiernych do modlitwy różańcowej. Podczas swojego przemówienia Prymas m. in. powiedział: „Bo tej Matki potrzebujemy, bo ta przyszłość idzie, a ta przyszłość będzie lepsza, bo wykrzesana tą Wszechmocą, którą Bóg w naszych czasach w ręce Matki Najświętszej składa. Ona tę wszechmoc wieczną dzierży w swym ręku. Ona kierunki nadawać będzie światu. Ona narody poprowadzi tą Wszechmocą Bożą, której staje się na lata najbliższe szafarką”.

Red Jerzy Marlewski z Warszawy przedstawił temat: „Działalność Sługi Bożego kard. Hlonda na polu troski i walki o kulturę religijną i moralną społeczeństwa i Narodu Polskiego”. Podkreślił, „że chociaż Polska była zawsze przedmiotem duszpasterskiej troski Kardynała, to cel tej troski był w najlepszym rozumieniu tego słowa globalny, bo „chodzi o Królestwo Boże, które w Polsce ma się rozpocząć i rozszerzyć na cały świat” – te słowa Prymasa Polski kard. A. Hlonda wskazują na najgłębszą i najważniejszą motywację działalności Kardynała na niwie kultury religijnej i moralnej. Równocześnie red. Marlewski nawiązał do słów Pana Jezusa z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny”: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie Mojej woli, wywyższę ją w świętości i potędze. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.” (Dz. 1732). To nie przypadek – jak mówił prelegent- że ta Święta i ten Sługa Boży wskazują niemal w tym samym czasie na Polskę jako na tę społeczność narodową i katolicką, która powinna całemu światu dawać przykład wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii”. Red. Marlewski podkreślił działalność, troskę i walkę Prymasa Hlonda o kulturę religijną i moralną Polaków. W swej działalności arcypasterskiej – jak nadmienił – ks. kardynał Hlond przywiązywał również wielkie znaczenie do Zjazdów Katolickich, organizowanych każdego niemal roku zawsze w innym mieście, których celem było zastanowienie się nad aktualnymi problemami religijnymi i przeszkodami w wyznawaniu wiary oraz ugruntowaniem moralności katolickiej. Ta troska o poziom kultury umysłowej katolików jest wyrazem dalekosiężnej mądrości, a zarazem poszanowania człowieka poprzez dostosowanie instytucji do możliwości i potrzeb wiernych o różnych przecież poziomach wykształcenia, ale i tez religijnych potrzeb”. Zwieńczeniem referatu były słowa wypowiedziane przez kard. Augusta Hlonda w 1946 r.: „Polska powinna być nowoczesna, sprawiedliwa, szczęśliwa, wzbogacona zdobyczami wiedzy i techniki, kulturalna, mądrze zorganizowana. Ale nie może być bezbożna. Polska nie może się wyprzeć swej przynależności do Chrystusa, świata chrześcijańskiego. (…) Polska musi pozostać katolicka”.

Mgr Joanna M. Olbert z Rumi w kilku słowach przedstawiła postać ks. prof. Stanisława Kosińskiego SDB, jego wieloletnią, pełną oddania i poświęcenia pracę służącą propagowaniu życia, działalności i nauczania Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda.

Podczas Konferencji eksponowane były osobiste rzeczy Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, m. in. peleryna, piuska, mitra, kapelusz kardynalski, okulary, pióro. Ponadto zaprezentowano zbiór dokumentów, medali, książek autorstwa kard. Hlonda, wydanych, w okresie międzywojennym, przez Instytut Akcji Katolickiej w Poznaniu, a także publikacje książkowe i czasopisma poświęcone życiu i nauczaniu kard. Augusta Hlonda. Ponadto prezentowana była wystawa monograficzna pt. Prymas Polski kard. August Hlond – na straży sumienia Narodu” autorstwa J. M. Olbert.

Wydawnictwo Hlondianum z Poznania ofiarowało uczestnikom Konferencji Nowennę i modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, foldery a także czasopismo Msza Święta, poświęcone Prymasowi Polski kard. Augustowi Hlondowi. Rozprowadzano także numer specjalny czasopisma parafialnego parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, w całości poświęcony Słudze Bożemu kard. A. Hlondowi.

Kończąc Konferencję Prezes Akcji Katolickiej OP w Rumi Joanna M. Olbert zwróciła się do licznie zgromadzonych uczestników spotkania z apelem o upowszechnianie nauczania i wskazań, jakże aktualnych w dzisiejszych czasach, które kierował do wiernych Sługa Boży kard. August Hlond.

Zwieńczeniem uroczystości były słowa skierowane przez ks. prob. Jana Oleksiuka SDB z Rumi i ks. Karola Kozłowskiego TChr – Ekonoma Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej do organizatorów i biorących udział w spotkaniu poświęconym Wielkiemu Prymasowi Polski kard. Augustowi Hlondowi w Jego 60. rocznicę śmierci.

Oprac. Joanna M. Olbert

Zwracamy się do wszystkich o modlitwy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, wgłębianie się i poznawanie nauczania Prymasa kard. Hlonda i upowszechnianie Jego wskazań kierowanych do Narodu.

Boże, nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś naszej Ojczyźnie kardynała Augusta Hlonda, biskupa i prymasa Polski, wielkiego i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz że uczyniłeś go troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. Wzbudź i w moim sercu gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć ku Maryi, Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia Twego Imienia udziel mi za wstawiennictwem kardynała Augusta łaskę, o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Tych, którzy otrzymali szczególne łaski za wstawiennictwem ks. kard. Augusta Hlonda, prosimy powiadamiać: Towarzystwo Salezjańskie, Towarzystwo Chrystusowe.

Równocześnie zachęcamy do wypożyczania wystawy (nieodpłatnie) poświęconej Prymasowi Polski Kard. Augustowi Hlondowi. Kontakt:: e-mail: AK.Rumia@ interia.pl lub Akcja Katolicka OP Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, ul. Dąbrowskiego 26, 84 – 230 Rumia, tel. 0 696 333 089


SPRAWOZDANIE Z KONKURSU:
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„PRYMAS POLSKI KARD. AUGUST HLOND
BOGU I OJCZYŹNIE”

O r g a n i z a t o r z y
Pomorski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Gdańsku
Akcja Katolicka im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych Rumi

P a t r o n a t
Jego Ekscelencja Metropolita Gdański Ks. abp Sławoj Leszek Głódź
Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB
Honorowy Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski
Ks. Wikariusz Generalny Krzysztof Grzelak TChr - Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej – Poznań
Ks. Inspektor Marek Chrzan SDB - Towarzystwo Salezjańskie – Kraków
Ks. Inspektor Bolesław Kaźmierczak SDB - Towarzystwo Salezjańskie – Wrocław
Ks. Inspektor Zbigniew Łepko SDB - Towarzystwa Salezjańskiego – Piła
Ks. Inspektor Zbigniew Łubian SDB - Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego – Warszawa

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:
Kategoria I – uczniowie szkół średnich
Kategoria II – uczniowie szkół średnich i pracująca, młodzież akademicka, klerycy seminariów duchownych, wychowawcy i wszyscy, którzy pragną poznawać życie i działalność kard. Augusta Hlonda.

Tematy prac pisemnych obowiązujące w I i II Kategorii:
a. Prymas Polski kard. August Hlond na straży moralności Narodu
b. Rola i zadania laikatu w Kościele wg nauczania Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda
c. Chrześcijańska koncepcja państwa w świetle pism kard. Augusta Hlonda
d. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński jako realizator program duszpasterskiego Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda
e. Prymas Polski kard. August Hlond w trosce o kulturę chrześcijańską Narodu
f. Znaczenie i aktualność Listów Pasterskich kard. Augusta Hlonda: „O życie katolickie na Śląsku” (1924 r.) i „O zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem” (1932 r.)

Jury na podstawie prac wyłoniło Laureatów:

Kategoria I
II miejsce –Tomasz Białoń– Nowy Targ – za pracę pt. „Znaczenie i aktualność Listów Pasterskich kard. Augusta Hlonda: „O życie katolickie na Śląsku” (1924 r.) i „O zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem” (1932 r.)”

Kategoria II
I miejsce – Robert Ozimkiewicz TChr – Poznań – za pracę pt. „Rola i zadania laikatu w Kościele wg nauczania Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda”
II miejsce - Jakuba Jelenia TChr – Poznań – za pracę pt. „Prymas Polski kard. August Hlond na straży moralności Narodu”
II miejsce –Krzysztof Starnawski - Radom – za pracę pt. „Prymas Polski kard. August Hlond w trosce o kulturę chrześcijańską Narodu”
III miejsce –Jerzy Chmielewski – Katowice – za pracę pt. „Znaczenie i aktualność Listów Pasterskich kard. Augusta Hlonda: „O życie katolickie na Śląsku” (1924 r.) i „O zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem” (1932 r.)”

Nagrody:

Kategoria I
II miejsce – 200 zł i nagrody książkowe

Kategoria II
I miejsce – 600 zł i nagrody książkowe
II miejsce – 500 zł i nagrody książkowe
II miejsce – 500 zł i nagrody książkowe
III miejsce – 300 zł i nagrody książkowe

Podziękowania za udział w Konkursie
Książki

PATRONAT MEDIALNY
Droga, Myśl Polska, Nasz Dziennik, Niedziela,
Wydawnictwo Hlondianum, Wydawnictwo <>

Drukuj cofnij odsłon: 5853 aktualizowano: 2013-10-29 11:47 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone