Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

t. IV

77. List okrężny

Na zakończenie roku.


 

Carissimi!

Rok 1953 upłynął pod znakiem dalszego błogosławieństwa Najświętszego Serca Jezusowego oraz szczególniejszej opieki Matki Najświętszej nad Towarzystwem. Dowodem tego to dalszy jego rozrost.

Stan personalny Towarzystwa przedstawiał się w dniu 31 grudnia 1953 następująco:

KAPŁANI

Towarzystwo liczy obecnie 76 kapłanów.

Przybyło w tym roku 6 neoprezbiterów. Dnia 21 czerwca zostali wyświęceni: ks.Bernard Biskupski, ks. Józef Gula, ks. Andrzej Jabłoński, ks. Daniel Niemiec, ks. Tadeusz Perlik, ks. Adam Torbiński.

W dniu 14 listopada ks. Wincenty Nowak, kapłan diec. krakowskiej, ukończył nowicjat i złożył pierwszą profesję.

Ponadto Towarzystwo liczy 5 diakonów.

- Rzym - Przebywa tu 2 kapłanów: ks. F. Okroy i ks. W. Przekop. Ks. Okroy uzyskał w tym roku stopień doktora teologii na Uniwersytecie Papieskim Gregorianum. Obaj z ks. Przekopem, który już poprzednio uzyskał doktorat z prawa kanonicznego, pracują przy polskim kościele św. Stanisława.

- Francja - Przebywa tu 8 kapłanów. W Hesdigneul ma swoją siedzibę ks. Wiktor Mrozowski, przełożony Towarzystwa dla zagranicy. Tu mieści się również nowicjat pod kierownictwem ks. dra J. Grzelczaka. Ks. Cz. Pawlak jest kierownikiem placówki duszpasterskiej w Bruay-en-Artois, największej placówki polskiej we Francji. Pomagają mu w pracy duszpasterskiej ks. Z. Delimat i ks. M. Gutowski. Ks. Gutowski jest również członkiem Rady Polskiej Misji we Francji oraz sekretarzem generalnym Polskiego Zjednoczenia Katolickiego. Księża z Bruay dojeżdżają nadto do miejscowości Divion, Haillicourt i Houdain. Ks. St. Malec jest kierownikiem placówki w Montigny-en-Ostrevent. Obsługuje poza tym miejscowości Lallaing, Pecquencourt i Sessevalle. Ks. Z. Szwajkiewicz zarządza placówką w Abscon i dojeżdża do miejscowości Fenain i Denain.

- Niemcy Zachodnie - Pracuje tu razem 2 kapłanów. Wszyscy trzej sprawują opiekę dusz­pasterską w Westfalii i Nadrenii nad Polakami, zamieszkałymi tam jeszcze przed pierwszą wojną światową. Ks. J. Okos i ks. J. Kubica mieszkają wspólnie w Essen, zajmując dom przy ulicy Marienstrasse. Ks. Cz. Kiek pracuje w Werl w Westfalii.

- Ordynariat gorzowski - Pracuje tu 33 kapłanów oraz 3 braci. W pracy duszpasterskiej pomaga im 20 sióstr rekrutujących się z 3 zgromadzeń zakonnych. Kapłani nasi obsługują tu 22 parafie. Parafie te rozmieszczone są na terenie dekanatu szczecińskiego - wicedziekan ks. W. Perz, stargardzkiego - dziekan ks. J. Kinder, nowogardzkiego i kamieńskiego - wicedziekan ks. dr P. Kowalówka.

- Archidiecezja wrocławska - Kapłani Towarzystwa obsługują kościół w Ziębicach przy ul. Kolejowej 29 oraz parafie w Wigańcicach i Bożnowicach - ks. W. Szczęsny, w Krzelkowie - ks. St. Fietko i w Czerńczycach. Na terenie archidiecezji wrocławskiej przebywa łącznie 7 kapłanów Towarzystwa.

- Diecezja chełmińska - Ks. A. Piłat jest administratorem parafii we Władysławowie.

- Archidiecezja poznańska - W Domu Głównym w Poznaniu jest obecnie 10 kapłanów.

W domu Towarzystwa w Puszczykowie przebywa 4 kapłanów. Przełożonym domu jest ks. mgr P. Biolik. Ks. T. Szkarłat jest administratorem parafii Chojnica-Morasko. W pracy duszpasterskiej pomaga mu ks. T. Breithaupt.

Statystyka duszpasterska

Ogólna liczba wiernych obsługiwanych przez kapłanów Towarzystwa wynosiła w r. 1953 - 270.000. Chrztów dzieci było ponad 7.000 (Szczecin - 1.550, Stargard - 1.293). Zawartych związków małżeńskich ponad 3.000 (Szczecin - 410, Stargard - 237). Liczba Komunii św. rozdanych wyniosła w tym roku 650.000 (Szczecin - 157.000, Stargard - 95.000). Kapłani Towarzystwa obsługują łącznie 33 parafie. Na tym terenie znajdują się 33 kościoły parafialne oraz ponad 100 kościołów sukursalnych.

KLERYCY

- Seminarium Duchowne w Poznaniu

Przełożony domu - ks. rektor Florian Berlik, dyrektor studiów - ks. dr Czesław Kamiński, ekonom generalny - ks. Józef Smyczyk, ojciec duchowny - ks. Tadeusz Myszczyński, prefekt - ks. Tadeusz Perlik.

Razem studiuje 102 kleryków. II kurs - 26, III kurs - 5, IV kurs - 6.

Na wykłady uczęszcza nadto 4 kapłanów i 5 kleryków ze Zgromadzenia Ducha Świętego.

Wykładają następujący profesorowie: bp dr H. Bednorz - teologia pastoralna i homiletyka; ks. dr E. Nowicki - prawo kanoniczne; ks. dr A. Wronka - egzegeza St. Testamentu; ks. prof. Wawrzyniak -dogmatyka i apologetyka; ks. prof S. Hain - historia Kościoła, ks. prof. P. Biolik - teologia moralna i liturgika; ks, prof. E. Gagajek - historia Kościoła i socjologia, ks. prof. A. Marcinkowski – sztuka, ks. prof. Kaczmarek - filozofia; ks. prof. W. Pyclik – filozofia, ks. prof. Gierliński - etyka i patrystyka; ks. prof. Skórnicki - język łaciński; ks. prof. Szymeczka TJ - matematyka; ks. prof Bartkowiak SAC – fizyka, dr Zahradnik - medycyna pastoralna; prof. Strumitto - historia filozofii i język rosyjski; prof Rzyski - język łaciński; prof. Duda - język łaciński; prof. Pawlak - śpiew; ks. T. Myszczyński - ascetyka.

- Seminarium Duchowne w Ziębicach

Przełożony domu - ks. rektor mgr W. Stańczak, dyrektor studiów ks. mgr W. Przybylski, ojciec duchowny ks. mgr J. Otłowski. Razem studiuje 76 kleryków. Kurs wstępny filozofii -12, lkurs filozofii - 38, II kurs filozofii - 26.

Ks. rektor W. Stańczak wykłada liturgikę, ks. dyr. W. Przybylski -historię kultury i język grecki, ks. prof. W. Pyclik - filozofię, ks. prof. W. Kania - łacinę i język francuski, ks. prof. Z. Lustofin - dogmatykę, etykę i biologię, prof. Pięta - język polski i geografię misyjną, ks. J. Otłowski ascetykę i śpiew.

- Klerycy za granicą

Jeden kleryk odbywa studia filozoficzne na Gregorianum w Rzymie, 4 kleryków przygotowuje się do matury w seminarium dla spóźnionych powołań, prowadzonych przez księży salezjanów we Francji.

- Nowicjat kleryków w Bydgoszczy

Magister ks. St. Grabowski, socjusz ks. K. Urbanowski. Wykładowcy: ks. Nowak i ks. W. Śliwa, l rok nowicjatu - 13, II rok - 36.

- Nowicjat kleryków w Hesdigneul

Przełożony domu ks. W. Mrozowski, magister - ks. dr J. Grzelczak.

Nowicjat liczy 4 kleryków nowicjuszy. Dnia 8 grudnia odbyły się ich obłóczyny. Z poprzedniego nowicjatu 5 nowicjuszy złożyło profesję w tym samym dniu.

BRACIA

- Bracia profesi

Ogólna liczba braci profesów wynosi obecnie 74, w tym 48 profesów o ślubach dozgonnych. Z tych jeden pracuje w Paryżu - br. W. Szynakiewicz, jeden przebywa w Londynie - br. S. Cieślak, 2 zajęci są na Pomorzu Zachodnim, 29 w Domu Głównym w Poznaniu, 5 w Puszczykowie, 8 w Morasku, 6 w Bydgoszczy, 22 w Ziębicach.

- Bracia nowicjusze

Z początkiem roku było w Bydgoszczy 4 nowicjuszy. 3 nowicjuszy złożyło pierwszą profesję. 3 aspirantów zostało przyjętych do nowicjatu. Nowicjat braci liczy obecnie 4 nowicjuszy.

Obecnie 3 aspirantów odbywa próbę aspirandatu w domu nowicjackim w Bydgoszczy. Dalszych kilku rozpocznie aspirandat w ciągu roku.

- Ogólna liczba członków:

Kapłanów 76,
Kleryków profesów 183,
Kleryków nowicjuszy 53,
Braci profesów 74,
Braci nowicjuszy 4,
Braci aspirantów 3.

Rozpoczynając ten nowy rok ufamy, że będzie on również rokiem dobrym i błogosławionym. Przecież Annus Marialis to annus gratiae. Matka Najświętsza w tym roku w szczególniejszy sposób zaopiekuje się swoim Towarzystwem. My zaś przez szczególniejsze ukochanie Jej ideałów, przez nasze ofiary i czyny apostolskie starać się będziemy zdobyć szczytne miano Societas Mariae. 

Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem

(-) ks. I. Posadzy TChr
Poznań, styczeń 1954 r.


Druk: LO IV, s. 68-72.

Drukuj cofnij odsłon: 4654 aktualizowano: 2012-01-30 17:38 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone