Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

I sesja

Zapis I sesji dochodzenia diecezjalnego


 PROCES BEATYFIKACYJNY
SŁUGI BOŻEGO O. IGNACEGO POSADZEGO,
WSPÓŁZAŁOŻYCIELA TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO
DLA POLONII ZAGRANICZNEJ
I ZAŁOŻYCIELA
ZGROMADZENIA SIÓSTR MISJONAREK CHRYSTUSA KRÓLA

 ZAPROSZENIE KSIĘDZA GENERAŁA

Poznań, dn. 25 stycznia 2001 r.

 

Czcigodni Współbracia

Chciałbym zaprosić Księdza wraz ze wspólnota parafialna, na otwarcie procesu kanonizacyjnego o. Ignacego Posadzego - Współzałożyciela naszego Zgromadzenia.

Uroczystego rozpoczęcia tego procesu dokona JE ks. abp Juliusz Paetz w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu w dniu 17 lutego 2001 r. o godz. 10:00.

Po ukonstytuowaniu się Trybunału zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Ordynariusza Poznańskiego o Boże błogosławieństwo dla rozpoczętych prac mających na celu ukazanie świętości i heroiczności cnót Ojca.

Serdecznie proszę Czcigodnego Księdza oraz wspólnoty parafialne, którym przewodzicie o dar modlitwy w intencji rozpoczynających się prac procesowych, aby Sługa Boży O. Ignacy, był dla nas oraz dla polskiej emigracji patronem i orędownikiem.

Bardzo proszę o zorganizowanie wyjazdu grup z parafii i ich zgłoszenie Superiorowi Domu Generalnego do 12 lutego i podanie liczby uczestników, ponieważ przewiduje się dla nich posiłek.

Proszę o stałą pamięć w modlitwie w/w intencji w czasie niedzielnych eucharystii oraz raz w miesiącu o odprawienie Mszy św. o beatyfikacje Ojca Ignacego i Założyciela.

Jeśli ktoś z parafian osobiście spotykał się z Ojcem Ignacym i chciałby złożyć zeznanie w procesie kanonizacyjnym, to serdecznie proszę o powiadomienie mnie lub Postulatora.

Z braterskim pozdrowieniem

ks. Tadeusz Winnicki TChr,
przełożony generalny 


I SESJA PUBLICZNA

Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego ma charakter administracyjny i dlatego nie był łączone bezpośrednio z Liturgią. Ks. Arcybiskup Metropolita ubrany w strój biskupi nałożył białą stułę. Wszyscy inni kapłani byli w zwyczajnym stroju kapłańskim. Na ołtarzu ustawiony został krzyż i Ewangeliarz z zapalonymi obok świecami.

W sesji uczestniczyli: ks. Arcybiskup Metropolita wraz z powołanym Trybunałem kościelnym, Kanclerz Kurii Arcybiskupiej, Przełożony Generalny wraz z Zarządem Towarzystwa Chrystusowego, bp Zdzisław Fortuniak, kapłani-chrystusowcy, oraz kapłani diecezjalni i zakonni rożnych stopni i godności, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, zaproszone przedstawicielki innych zgromadzeń zakonnych Poznania, alumni naszego WSD, Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego oraz wierni.

Po wejściu Arcybiskupa Metropolity do prezbiterium Bazyliki Archikatedralnej, wraz z powołanym przez siebie składem sędziowskim, została odśpiewana Sekwencja do Ducha Świętego a po niej Ksiądz Arcybiskup odmówił modlitwę.

Następnie o. Gabriel Bartoszewski OFMCap odczytał podstawowe dokumenty: Nihil Obstat wydane przez Konferencję Episkopatu Polski i Nihil Obstat wydane przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych. Proces kanonizacyjny naszego Współzałożyciela O. Ignacego Posadzego posiada swój urzędowy tytuł:

Posnanien Beatificationis et Canonizationis
Servi Dei IGNATII POSADZY
Sacerdotis Dioecesani,
Confundatoris Societatis Christi pro Emigrantibus Polonis
et Fundatoris Congregationis Sororum Missionariarum
Christis Regis pro Emigrantibus Polonis.

- Lektura sesji:

In Dei nomine. Amen. Anno Domini 2001, die 17, mense Februario hora 10, coram Ex.mo ac R.mo D.no Julio  Paetz, Archiepiscopo Posnaniensis pro tribunali sedente in ecclesia archicatedrali SS. Petri et Pauli Posnaniae, praesentibus et assistentibus R.mis D.nis mgr. Antonius Ważbiński, Dr Eduardus Nawrot, lic. Rafaelus Pajszczyk, Delegatis episcopalibus, R.mo D.no Dr Gabriel Bartoszewski OFM Cap Iustitiae Promotore rite citato, D.no lic. Henricus Zasiura SChr, Notario actuario et D.no lic. Lidia Nowak MChr Notario adiuncto, deputatus cursor S. Ines Krawczyk, comparuit Causae Postulator qui, procurationis mandatum exhibens, petiit inchoari Processum super vita, fama sanctitatis et virtutibus in specie et super miris in genere Servi Dei Ignatii Posadzy.

- Prośba Postulatora kierowana do Ks. Arcybiskupa Metropolity o rozpoczęcie procesu.

Ekscelencjo!
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito.

Jako Postulator sprawy procesu beatyfikacji i kanonizacji O. Ignacego Posadzego, mianowany przez Aktora sprawy i zaakceptowany przez Ekscelencję, uprzejmie informuję, że wszystkie czynności wstępne, przygotowawcze do procesu zostały zakończone. Przedkładam mój mandat i bardzo proszę o formalne rozpoczęcie dochodzenia diecezjalnego o życiu, sławie świętości, heroiczności cnót w szczególności i znakach nadprzyrodzonych w ogólności.

- Przyjęcie prośby przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę oraz słowa skierowane do zgromadzonych.

Mając na uwadze wnioski różnych osób, które od pewnego czasu proszą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego O. Ignacego Posadzego, który od chwili śmierci cieszy się sławą świętości, jak też w oparciu o moje wewnętrzne przekonanie: przyjmuję prośbę Księdza Postulatora. Mając na piśmie "nihil obstat" Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w tej  sprawie,  zgodnie z  przepisami prawa kanonizacyjnego, ogłaszam formalne rozpoczęcie procesu beatyfikacji i kanonizacji O. Ignacego Posadzego, Współzałożyciela i kapłana Towarzystwa Chrystusowego, Założyciela Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, któremu od dnia dzisiejszego przysługiwać będzie tytuł "Sługa Boży".

Jak słyszeliśmy, moim dekretem, mianowałem specjalny Trybunał. Obecnie wszystkim zainteresowanym wręczę dekrety.

- Przysięga Ks. Arcybiskupa i złożenie podpisu.

In Nomine Domini. Ego, Julius Paetz Archiepiscopus Posnaniensis, in processu Beatificationis et Canonizationis Servi Dei, Ignatii Posadzy iuro me, quavis personarum acceptione posthabita, fideliter diligenterque impleturum munus mihi commissum, secretum servaturum tam de interrogatoriis quam de testium depositionibus ac de iis cum nemine locuturum, exceptis tribunalis Officialibus; dona cuiusvis generis occasione Processus oblata, non accepturum. Sic me Deus adiuvet.

- Złożenie przysięgi tej samej treści przez członków trybunału oraz złożenie podpisów na formularzu I Sesji.

- Przedłożenie przez postulatora listy świadków.

Ekscelencjo!
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito.

Przedkładam listę świadków, którzy osobiście znali O. Ignacego Posadzego i z nim współpracowali. Świadkowie ci pochodzą z różnych środowisk i wyrazili chęć złożenia zeznań. Zgodnie z przepisami prawa zastrzegam sobie możliwość zgłoszenia jeszcze nowych świadków. Świadkowie zaś z urzędu będą powołani przez Księdza Delegata.

- Przyjęcie listy świadków przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę. Polecenie postulatorowi złożenia przysięgi.

Przedłożoną mi listę świadków przyjmuję i bardzo proszę, by Ksiądz Postulator złożył przysięgę, że swój obowiązek w tymże procesie wypełni sumiennie.

- Złożenie przysięgi i podpisu przez Postulatora.

In Nomine Domini. Ego Joannes Konieczny, in Causa Canonizationis Servi Dei Ignatii Posadzy, legitime Postulator constitutus, iuro me fideliter officium impleturum; nihil dicturum vel facturum quod, directe vel indirecte, veritatem ac iustitiam offendere aut testium libertatem coarctari valeat: secretum denique, iis qui in causa expedienda partem habent impositum, servaturum. Sic me Deus adiuvet.

- Ogłoszenie terminu drugiej sesji, w której będzie przesłuchany pierwszy świadek.

Po konsultacji z Księdzem Arcybiskupem i Księdzem Postulatorem ogłaszam, że następną sesję wyznacza się na dzień 22 lutego 2001 r. w Puszczykowie o godz. 9.30, podczas której odbędzie się przesłuchanie pierwszego świadka. Ta sesja i wszystkie następne objęte będą całkowitą tajemnicą.

- Złożenie przez Ks. Arcybiskupa i członkowie Trybunału oraz Kanclerza Kurii podpisów i przekazanie akt sesji  nowomianowanemu Notariuszowi aktuariuszowi.

Sporządzony i podpisany przeze mnie protokół I Sesji Publicznej w procesie beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego O. Ignacego Posadzego, wraz z załącznikami, przekazuję nowomianowanemu notariuszowi aktuariuszowi, aby w dalszym ciągu gromadził akta procesu i je strzegł.

O. G. Bartoszewski OFMCap podpisuje dokumenty O. G. Bartoszewski OFMCap podpisuje dokumenty
S. Ines Krawczyk MChR odbiera dokumentację S. Ines Krawczyk MChR odbiera dokumentację
Lektura I sesji Lektura I sesji
Lektura I sesji - cd. Lektura I sesji - cd.
Abp Juliusz Paetz składa przysięgę Abp Juliusz Paetz składa przysięgę
S. Lidia Nowak MChR podpisuje przysięgę S. Lidia Nowak MChR podpisuje przysięgę
Przysięga postulatora Przysięga postulatora
Postulator przed Arcybiskupem Postulator przed Arcybiskupem
O. Gabriel kontynuuje lekturę I sesji O. Gabriel kontynuuje lekturę I sesji
Trybunał procesu z ks. Arcybiskupem Trybunał procesu z ks. Arcybiskupem
Dalsi członkowie trybunału Dalsi członkowie trybunału
Zakończenie sesji Zakończenie sesji
Drukuj cofnij odsłon: 18706 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone